Fiers

Groothandel en uitsnijderij van vlees, wild en gevogelte

Privacybeleid tussen gebruiker en/of gebruikers en Fiers NV.

Fiers    

Wiedauwkaai 49 - B-9000   Gent, BE-VOV, Belgium - +32.92809494 - info@fiers.net

//www.fiers.net/images/logo-min.png
Fiers website is loading...

Privacybeleid

Fiers Groothandel en uitsnijderij van vlees, wild en gevogelte

Cookie- en privacybeleid

 1. Inleiding
  1. FIERS wil haar (potentiële) klanten, leveranciers en zakenpartners zoveel mogelijk informeren, hun privacy respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u dan ook het beleid inzake het verzamelen, opslaan, gebruiken, communiceren en openbaar maken van uw persoonsgegevens.
  2. FIERS is verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens omdat zij het doel van en de middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vaststelt.
 2. Definities
  De volgende definities zijn van toepassing:
  1. Betrokkene: de persoon wiens Persoonsgegevens door FIERS worden verwerkt.
  2. Doeleinden: de doeleinden voor Verwerking zoals bepaald in artikel 6 hieronder.
  3. FIERS: FIERS J. EN B. NV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 49, ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0449.804.836, met e-mailadres info@fiers.net.
  4. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
  5. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens
  6. Website: de website www.fiers.net
 3. Toepassing van het Privacy Beleid
  1. Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle personen (leveranciers, klanten, partners,…) wiens gegevens worden verwerkt door FIERS voor de doeleinden bepaald in artikel 6 hieronder.
  2. FIERS zal dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen. Indien FIERS enige materiële aanpassingen maakt aan de manier waarop zij Persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, zal zij deze aanpassing tijdig aankondigen. U bent gebonden door elke aanpassing aan het Privacy Beleid van zodra zij op de website van FIERS wordt gepubliceerd, tenzij wanneer deze wijzigingen zo fundamenteel zijn dat FIERS van mening is dat zij voorafgaand uw uitdrukkelijke instemming nodig heeft.
  3. Het gebruik van de informatie die FIERS verzamelt en verwerkt is onderhavig aan het Privacy Beleid dat in werking is op het ogenblik dat deze informatie wordt verzameld en verwerkt.
 4. De Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door FIERS
  1. De Persoonsgegevens die u zelf (bij het plaatsen van een bestelling, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het opvragen van een offerte, bij het invullen van het contactformulier op de website, bij het bezoeken van onze kantoren, bij het uitwisselen van business cards of bij elke andere vorm van contactname aan FIERS ter beschikking stelt, zijn:
   • Uw naam en voornaam;
   • Uw e-mail adres;
   • Uw adres, zijnde straat en huisnummer, postcode, stad en land;
   • Uw (mobiel) telefoonnummer;
   • Uw bedrijfsgegevens, evenals uw functie en hoedanigheid.
   En desgevallend ook:
   • Bankrekeningnummer;
   • Uw facturatiegegevens.
   U waarborgt omtrent deze gegevens dat ze nauwkeurig en correct zijn.
  2. Wanneer u de Website gebruikt, zal FIERS automatisch enkele gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot uw browser en/of uw (mobiel) toestel, zie #14 meer bepaald het cookie-beleid.
  3. Wanneer u zich toegang verschaft tot de terreinen van FIERS worden er beeldopnamen van u worden gemaakt door bewakingscamera’s.
 5. Rechtmatigheid van de Verwerking
  1. De verwerking van uw Persoonsgegevens door FIERS gebeurt:
   • Voor de verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen met wie FIERS een overeenkomst heeft aangegaan: om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken;
   • Voor de verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen die contactpersoon zijn bij een contractspartij van FIERS: om de gerechtvaardigde belangen van FIERS, met name de uitvoering van haar overeenkomsten met haar contractspartijen, mogelijk te maken;
   • Voor de verwerking van Persoonsgegevens van prospecten van FIERS: om de gerechtvaardigde belangen van FIERS, met name de uitvoering en de uitbreiding van haar activiteiten, te behartigen en hoogwaardige klantenservice en productondersteuning aan te bieden;
   • Voor de verwerking van Persoonsgegevens die verzameld worden via de website: de ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming die u hieromtrent verleent aan FIERS
   • Voor de verwerking van Persoonsgegevens via bewakingscamera’s: om de gerechtvaardigde belangen van FIERS, namelijk bescherming van de goederen van FIERS, te garanderen.
 6. Doeleinden van de Verwerking
  1. Uw Persoonsgegevens worden door FIERS verzameld en verwerkt, enkel en alleen voor de volgende doeleinden:
   • Voor de verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen met wie FIERS een overeenkomst heeft aangegaan:
    • om klantenondersteuning te verlenen aan de Betrokkene via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie);
    • om communicatie te voeren met de Betrokkene in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
    • om boekhoudkundige en administratieve redenen;
    • om de Betrokkene op de hoogte te houden van de activiteiten van FIERS.
   • Voor de verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen die contactpersoon zijn bij een contractspartij van FIERS:
    • om klantenondersteuning te verlenen aan de contractspartij via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie);
    • om communicatie te voeren met de contractspartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
    • om de contractspartij op de hoogte te houden van de activiteiten van FIERS.
   • Voor de Betrokkenen die de Website van FIERS bezoeken:
    • om uw authenticatie bij het gebruik van de Website mogelijk te maken;
    • om u toe te laten om gebruik te kunnen maken van de Website;
    • om FIERS toe te laten om ten behoeve van alle gebruikers de inhoud, de werking en beveiliging van de Website te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;
    • om statistieken bij te houden.
   • Voor de prospecten van FIERS:
    • om de Betrokkene op de hoogte te houden van de producten van Fiers;
    • voor direct marketing.
   • Voor de beelden opgenomen via bewakingscamera’s:
    • om Fiers in de mogelijkheid te stellen om na te gaan wie er op haar terreinen aanwezig was op een bepaald tijdstip;
    • om ingeval van diefstal van goederen van Fiers te kunnen nagaan wanneer en door wie dit gebeurd is.
  2. Indien FIERS overweegt het gebruik van Persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken, zal zij hiertoe voorafgaandelijk indien vereist uw ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming vragen.
  3. FIERS benadrukt dat u bezwaar kan maken tegen de bekendmaking of het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of gerichte reclame op basis van uw surfgedrag. FIERS zal het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden deactiveren na ontvangst van uw verzoek per e-mail naar info@fiers.net, met als onderwerp: “Bezwaar tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden”.
 7. Onderaannemers
  1. FIERS kan een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van de Persoonsgegevens voor de Doeleinden zoals bepaald in artikel 6. FIERS zal enkel een beroep doen op onderaannemers die de Persoonsgegevens van FIERS verkrijgen, met de bedoeling deze te verwerken in opdracht van FIERS nadat de Persoonsgegevens overgedragen zijn in overeenstemming met FIERS’ instructies en dit Privacy Beleid.
  2. FIERS doet op dit ogenblik een beroep op IT-dienstverleners die in het kader van hun dienstverlening aan FIERS toegang kunnen krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze kunnen verwerken. FIERS deelt de Persoonsgegevens met deze onderaannemers uitsluitend voor zover nodig voor de Doeleinden.
 8. Delen van Persoonsgegevens
  1. FIERS deelt uw Persoonsgegevens met:
   • haar zelfstandige medewerkers en personeelsleden, die volgens haar instructies en onder haar strikt toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen;
   • haar boekhouder en verzekeraar;
   • overheidsinstanties of derden, in zoverre FIERS daartoe verplicht is op grond van de geldende wetgeving of een rechterlijk bevel;
 9. Opslag van Persoonsgegevens
  1. FIERS bewaart de Persoonsgegevens in een formaat dat de identificatie van uw gegevens toelaat, voor de termijn nodig voor de Doeleinden bepaald in artikel 6 alsook voor de termijnen nodig om te voldoen aan de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van FIERS.
 10. Doorgifte van Persoonsgegevens naar Derde Landen
  1. Als FIERS uw informatie buiten de Europese Unie doorgeeft, zal zij de nodige maatregelen nemen opdat uw privacy rechten beschermd blijven in dezelfde mate als voorzien in dit Privacy Beleid.
 11. Uw rechten
  1. U kan via e-mail toegang tot uw Persoonsgegevens krijgen, deze bijstellen of rechtzetten of vragen om deze te verwijderen. U dient bij deze e-mail aan te geven welke Persoonsgegevens er verwijderd dienen te worden.
   FIERS zal uw Persoonsgegevens verwijderen na ontvangst van uw verzoek voor zover dit verzoek niet indruist tegen de wettelijke verplichtingen of rechtmatige belangen van FIERS. Deze verwijdering wordt zo snel als mogelijk verwerkt, en er zullen geen overblijvende kopieën van uw profiel in de backup achterblijven voor meer dan negentig (90) dagen.
  2. U heeft het recht FIERS te verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, indien u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, u een beperking van de Verwerking verkiest in plaats van de wissing van de gegevens of indien u bezwaar heeft tegen de Verwerking.
  3. U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens, indien u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen aanhaalt die verband houden met uw bijzondere situatie.
  4. Indien u gebruik wenst te maken van één van de rechten bepaald in de artikelen 11.1 tot en met 11.3, dient u een gemotiveerde e-mail te sturen naar info@fiers.net en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.
  5. FIERS heeft één maand de tijd om op uw verzoek in te gaan of om u te berichten dat zij hierop niet kan ingaan omdat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, of niet mogelijk is in het kader van de legitieme belangen of wettelijke verplichtingen van FIERS.
  6. Zelfs na de bijstelling, rechtzetting of verwijdering van (een deel van) uw Persoonsgegevens kunnen kopieën daarvan elders zichtbaar blijven, voor zover uw Persoonsgegevens gedeeld werden met anderen, of verdeeld werden ingevolge uw privacy instellingen. FIERS zal redelijke maatregelen nemen om derde partijen aan wie uw Persoonsgegevens werden overgemaakt op de hoogte te stellen van uw verzoek.
 12. Technische en organisatorische maatregelen
  1. FIERS zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en de confidentialiteit van uw Persoonsgegevens te verzekeren om de onbedoelde, onbevoegde of onwettige (i) vernieling, wijziging, aanpassing of verlies van Persoonsgegevens en/of (ii) mededeling van of toegang tot de Persoonsgegevens, en/of (iii) manieren van Verwerking te vermijden. De veiligheidsmaatregelen zullen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving omtrent de bescherming van Persoonsgegevens en zullen afgestemd zijn op de risico’s eigen aan de Verwerking en de aard van de Persoonsgegevens die worden verwerkt, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten die dit met zich meebrengt.
  2. FIERS zal alle maatregelen implementeren die nodig zijn zodat haar eventuele werknemers en medewerkers zich voegen naar de verplichtingen aangaande uw Persoonsgegevens, en zal de medewerkers die een nood aan toegang tot deze Persoonsgegevens hebben, elk individueel een confidentialiteitsverbintenis laten ondertekenen.
  3. De Website kan links bevatten naar andere websites. FIERS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacy beleid en/of de privacy gebruiken van andere websites. U zal zich derhalve moeten informeren omtrent het privacy beleid van de website in kwestie zelf.
 13. Inbreuken
  1. Indien er een inbreuk in verband met uw Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal FIERS u hier uitdrukkelijk van op de hoogte brengen tenzij een wettelijk verbod hiertoe voorhanden is. FIERS zal u meer bepaald in kennis stellen van (i) de aard van de inbreuk, (ii) de gegevens die aan de Gegevensbeschermingsauthoriteit werden meegedeeld en (iii) de genomen maatregelen.
 14. Cookies
  1. Tijdens uw gebruik van de Website kunnen er cookies op uw smartphone, tablet of computer (hierna ‘Computer’) worden gedownload.
   De term ‘Cookies’ behelst alle minibestanden die voorlopig worden opgeslaan op de werkpost van de bezoeker of de server van de Website, en de sporen van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server bijhouden. Cookies hebben voornamelijk tot doel om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Ze slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op. e cookies op uw Computer worden beheerd door uw webbrowser.
   De informatie die met behulp van cookies wordt verkregen, laat niet toe om gegevens te verzamelen die u als Gebruiker identificeren. Zij laat enkel toe de browser van uw Computer die wordt gebruikt te identificeren.
   De server van de Website www.fiers.net kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die op uw Computer staan.
   Het downloaden van cookies op uw Computer zal steeds onderworpen zijn aan onderstaande bepalingen. Deze bepalingen geven u duidelijke en volledige informatie over de cookies die FIERS gebruikt en hun doel.
  2. Welke soorten cookies worden gebruikt?
   • Technische cookies
    Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van onze website te navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.
   • Functionele cookies
    Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website eenvoudiger te maken. Denk hierbij aan het bewaren van producten in de winkelmand of de inloggegevens tijdens een volgend bezoek. Dit betreft anonieme cookies. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard en worden niet gedeeld met derden. Hiervoor dient u, als bezoeker, geen toestemming te geven. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.
    De technische en functionele cookies zijn eigen of first party cookies, dit zijn cookies die van de server van de website van Fiers zelf komen.
   • Marketing cookies
    Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website door de bezoekers en verstrekken bijvoorbeeld informatie over de bezochte pagina's en de doorgebrachte tijd per pagina. Dit zijn third party cookies, die niet van de server van de website van Fiers zelf komen, maar bv. van Google Analytics. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren en zijn niet door www.fiers.net te beïnvloeden.
   • Cookies uitschakelen
    De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt er voor kiezen om cookies te blokkeren of om deze uit te schakelen. U kan ook opteren om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of helpscherm.
  3. Waarom gebruikt FIERS cookies?
   De Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers.
   Cookies worden op uw Computer opgeslagen om volgende redenen:
   • Zij helpen de werking van de Website te verbeteren;
   • Zij helpen te begrijpen wat de interesses van de gebruikers zijn; en Zij laten toe te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is;
   • De gebruiksvoorwaarden toe te passen en te handhaven, fraude te voorkomen en de Website maximaal te beveiligen;
   • Cookies helpen FIERS om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de Website bezoekt en laat tevens toe de Website te optimaliseren.
   De bovenvermelde cookies worden gebruikt voor:
   • Browserbeheer
   • Opslag van voorkeuren
   • Opslag van gegevens van de gebruiker
   • Op de gebruiker gerichte veiligheidsinformatie
   • Statistieken voor het optimaliseren van de Website
   • Statistieken over kijkcijfers of de bezoekherkomst van de Website
   • Load Balancing
   • Het delen van inhoud
   • Enig ander rechtmatig gebruik van cookies, metabestanden en sporen van de transactie-inhoud, en waarbij de transactie gegevens genereert die noodzakelijk zijn om de verrichtingen te kunnen voortzetten (bijvoorbeeld zoals bij een bestelling).
  4. Hoelang bewaart FIERS de cookies?
   De meeste cookies hebben een permanente duurtijd. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee jaar na uw laatste gebruik van de Website, of wanneer u als Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk een handeling stelt (door de historiek of de software die de cookies surveilleert te wissen).
  5. Hoe kan u cookies beheren?
   U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van cookies, uw toestemming hieromtrent in te trekken, of de cookies te beheren. Door uw instellingen aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kan er altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de instellingen van uw webbrowser. De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser.
   Bepaalde types cookies zijn echter cruciaal voor de goede werking van de Website.
   Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/.
   Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.
  6. Toestemming
   1. Het gebruik of het opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw Computer is steeds onderworpen aan uw toestemming, tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is.
   2. Bij het downloaden, installeren of gebruiken van de Website, stemt u er mee in dat FIERS informatie op uw Computer opslaat en toegang krijgt tot informatie van uw Computer. In het bijzonder gaat dit over informatie zoals technische informatie over het toestel, het nummer ervan, mobiele applicaties op het toestel, naam van het toestel, e-mailadres geïnstalleerd op het toestel, relevante identificators van het toestel, OS versie, naam telecomoperator, telefoonnummer en SIM kaart nummer. U aanvaardt bovendien ook dat het (geïnformeerd) verder surfen (“further browsing”), zal aanzien worden als een positieve actie waarmee u uw toestemming geeft.
 15. Vragen of opmerkingen
  1. Indien u vragen of opmerkingen heeft in verband met de bescherming van uw Persoonsgegevens en/of met gebruik van cookies, kan U steeds een e-mail sturen naar info@fiers.net. FIERS zal al het mogelijke doen om uw bezorgdheden te verhelpen.
 16. Klachten
  1. Indien u alsnog niet tevreden bent over de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Door het aanvaarden van dit Privacy Beleid:

 • Bevestigt u dat u volledig geïnformeerd bent over dit Privacy Beleid en u zich ervan bewust bent dat dit Beleid zal aangepast worden van tijd tot tijd;
 • Geeft u FIERS uitdrukkelijk uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken zoals bepaald in punt 4, voor de Doeleinden bepaald in punt 6;
 • Geeft u FIERS uitdrukkelijk uw toestemming tot het gebruik van cookies zoals bepaald in punt 14.

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookiebeleid.